home
 
-
Aplysia fasciata (Poiret, 1789) [Laplysia]

Click the thumbnail photos to enhance!