Photo & copyright by: Gordon Tillen, Bacong, Negros Oriental, Philippines

Phyllodesmium poindimiei (Risbec, 1928) [Aeolidia]
--

Photo details:
size: unrecorded
depth: unrecorded
date: 24 May 2017
country: Philippines
location: Anilao,
Luzon Island
divesite: Balanoi
-
thumbnail-selection of
Phyllodesmium poindimiei
 
home
 
  taxonomy of
Phyllodesmium poindimiei